Spolek pro románský kostel v Potvorově - Potvorov
Hlavní nabídka
Hledat
  
Obec Potvorov
Okres Plzeň – sever
7 km severozápadně
od města Kralovice

Mapa
Odkazy jinam

Fotogalerie
Malý portál
Kostel sv. Mikuláše v Potvorově
je jednou z nejstarších památek na území Plzeňského kraje. Patří sice k menším venkovským kostelům, ale jeho umělecká a architektonická hodnota jej řadí mezi naše nejvýznamnější a nejcennější stavby vůbec. Umělecky stavba navazuje na chebskou románskou architekturu, která k nám pronikla z Bavorska a Frank.

Mše svatá se koná každou neděli v 11:30

Prohlídka kostela je možná po dohodě
s Římskokatolickou farností Kralovice,
tel. 373 396 326
email: farnostkralovice@centrum.cz

Práce na obnově kostela v roce 2020
Na podzim roku 2020 se bude v kostele provádět oprava oken. Okna byla dlouhá desetiletí vyspravována jen provizorně, rozbitá skla v olověných rámečcích byla jen zalepena. Na opravu byla vypracována zpráva, která byla schválena Závazným stanoviskem památkové péče. Měla by se provádět ze žebříku z vnější strany kostela. Dalším letošním úkolem je výmalba stropu chrámu a jeho oprava, kdysi byl poničen kulovým bleskem. Stěny našeho vysokého kostela (přes 11 m) budou pouze očištěny


Malby na omítce kostela
Malby byly objeveny r. 1898, odkryty a částečně restaurovány v r. 1938 M. Duchkem. Pocházejí ze dvou dob: z románské (malby v konše, apsidě a na tribuně ) a z gotické (pás pod konchou v apsidě se světci a světicemi. V konše apsidy jsou fragmenty malby postavy trůnícího a žehnajícího Krista v mandorle mezi anděli. Jeho křížového nimbu se dotýkají dva prodloužené prsty žehnající boží ruky. Vlevo od mandorly jsou zachovány zlomky postav dvou světic, vpravo od ní fragmenty dvou světců, z nichž jeden nese knihu a druhý svitek. Další malba pravděpodobně z nejstaršího období je malba anděla na tympanonu portálku na západní stěně tribuny a fragmenty omítkové vrstvy s kresbou na západní stěně tribuny u okenní špalety.


Obnova románských portálů a pilíře kostela sv. Mikuláše v Potvorově
V měsíci říjnu 2012 jsme podali prostřednictvím farnosti žádost o dotaci na restaurování románských portálů a sloupu v kostele sv. Mikuláše z Programu přeshraniční spolupráce (ČR-Bavorsko). Podmínkou podání žádosti bylo navázání partnerství s partnerem z Bavorska. To se povedlo a díky farnosti ve Widehousu v Německu v čele s panem farářem Georgem Hartlem, který s P. Pavlem Vrbenským domluvil podrobnosti, jsme žádost úspěšně podali. Financování této akce ve výši přes 340 tis. Kč proběhlo opět podobně jako u Obnovy schodišťového přístavku – akci předfinancovala farnost, naše sdružení spolufinancovalo ve výši povinného podílu. Práce byly provedeny od června do srpna paní restaurátorkou Markétou Kynclovou a panem Bartolomějem Štěrbou. Zrestaurované kamenné prvky kostela zkrásněly, zejména malý portál nad schodištěm na kůr.

Projekt Obnova románských portálů a pilíře kostela sv. Mikuláše v Potvorově bude spolufinancován z prostředků Cíl 3 - Dispoziční fond v maximální výši 12 050 €.

Spolek pro románský kostel v Potvorově
Občanské sdružení pro románský kostel v Potvorově vzniklo v září roku 2007 jako subjekt, jehož hlavním cílem je pomoci při iniciování a organizaci oprav kostela, přípravě žádostí o dotace a při finančním zabezpečení těchto aktivit. Toto sdružení se inspirovalo prací Spolku k rekonstrukci chrámu sv. Mikuláše v Potvorově z roku 1901, jehož činnost ukončila druhá světová válka a komunistický režim. Plány na rekonstrukci kostela nebyly vlivem válek a nedostatku financí nikdy naplněny.
Občanské sdružení bylo přejmenováno na Spolek pro románský kostel v Potvorově na dubnové členské schůzi v roce 2015.