Spolek pro románský kostel v Potvorově - Potvorov
Hlavní nabídka
Hledat
  
Obec Potvorov
Okres Plzeň – sever
7 km severozápadně
od města Kralovice

Mapa
Odkazy jinam

Fotogalerie
Malý portál
Kostel sv. Mikuláše v Potvorově
je jednou z nejstarších památek na území Plzeňského kraje. Patří sice k menším venkovským kostelům, ale jeho umělecká a architektonická hodnota jej řadí mezi naše nejvýznamnější a nejcennější stavby vůbec. Umělecky stavba navazuje na chebskou románskou architekturu, která k nám pronikla z Bavorska a Frank.

Mše svatá se koná každou
neděli v 11:30

Duchovní správu zde vykonává Římskokatolická farnost Kralovice.

Individuální prohlídky kostela doporučujeme před a po nedělní mši.
V ostatních případech se předem ozvěte na tel. 602 477 584.
email: sdruzeni@potvorov.cz

Práce na obnově kostela v roce 2020
Na podzim roku 2020 se v kostele opravovala okna. Ta byla dlouhá desetiletí vyspravována jen provizorně, rozbitá skla v olověných rámečcích byla případně zalepena. Na opravu byla vypracována zpráva, která byla schválena Závazným stanoviskem památkové péče. Kromě skel bylo nutno opravit i vnitřní parapety. Další letošní prací byla výmalba stropu chrámu a jeho oprava, kdysi byl poničen kulovým bleskem. Pro malování tak vysoké budovy (přes 11 m) muselo být postaveno lešení, které vyplnilo celý chrám až ke stropu, kde byly umístěny podlážky pro pohyb malířů. Lešení bylo také nejdražší položkou z celé letošní akce. Bohužel stěny kostela byly pouze očištěny od prachu vysavačem, památkáři nesvolili k jeho vymalování.


Malby na omítce kostela
Malby byly objeveny r. 1898, odkryty a částečně restaurovány v r. 1938 M. Duchkem. Pocházejí ze dvou dob: z románské (malby v konše, apsidě a na tribuně ) a z gotické (pás pod konchou v apsidě se světci a světicemi. V konše apsidy jsou fragmenty malby postavy trůnícího a žehnajícího Krista v mandorle mezi anděli. Jeho křížového nimbu se dotýkají dva prodloužené prsty žehnající boží ruky. Vlevo od mandorly jsou zachovány zlomky postav dvou světic, vpravo od ní fragmenty dvou světců, z nichž jeden nese knihu a druhý svitek. Další malba pravděpodobně z nejstaršího období je malba anděla na tympanonu portálku na západní stěně tribuny a fragmenty omítkové vrstvy s kresbou na západní stěně tribuny u okenní špalety.


Obnova románských portálů a pilíře kostela sv. Mikuláše v Potvorově
V měsíci říjnu 2012 jsme podali prostřednictvím farnosti žádost o dotaci na restaurování románských portálů a sloupu v kostele sv. Mikuláše z Programu přeshraniční spolupráce (ČR-Bavorsko). Podmínkou podání žádosti bylo navázání partnerství s partnerem z Bavorska. To se povedlo a díky farnosti ve Widehousu v Německu v čele s panem farářem Georgem Hartlem, který s P. Pavlem Vrbenským domluvil podrobnosti, jsme žádost úspěšně podali. Financování této akce ve výši přes 340 tis. Kč proběhlo opět podobně jako u Obnovy schodišťového přístavku – akci předfinancovala farnost, naše sdružení spolufinancovalo ve výši povinného podílu. Práce byly provedeny od června do srpna paní restaurátorkou Markétou Kynclovou a panem Bartolomějem Štěrbou. Zrestaurované kamenné prvky kostela zkrásněly, zejména malý portál nad schodištěm na kůr.

Projekt Obnova románských portálů a pilíře kostela sv. Mikuláše v Potvorově bude spolufinancován z prostředků Cíl 3 - Dispoziční fond v maximální výši 12 050 €.

Spolek pro románský kostel v Potvorově
Občanské sdružení pro románský kostel v Potvorově vzniklo v září roku 2007 jako subjekt, jehož hlavním cílem je pomoci při iniciování a organizaci oprav kostela, přípravě žádostí o dotace a při finančním zabezpečení těchto aktivit. Toto sdružení se inspirovalo prací Spolku k rekonstrukci chrámu sv. Mikuláše v Potvorově z roku 1901, jehož činnost ukončila druhá světová válka a komunistický režim. Plány na rekonstrukci kostela nebyly vlivem válek a nedostatku financí nikdy naplněny.
Občanské sdružení bylo přejmenováno na Spolek pro románský kostel v Potvorově na dubnové členské schůzi v roce 2015.